موسسه زبان پارسا

آموزشگاه زبان تاسیس 1380

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

دپارتمان زبان انگلیسی

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیفهای آموزش زبان انگلیسی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان انگلیسی، دوره های فشرده آموزش انگلیسی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان آلمانی

آموزش و یادگیری زبان آلمانی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان آلمانی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان آلمانی، دوره های فشرده آموزش آلمانی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان فرانسه

آموزش و یادگیری زبان فرانسه اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان فرانسه برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان فرانسه، دوره های فشرده آموزش فرانسه، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

دپارتمان زبان ترکی

آموزش و یادگیری زبان ترکی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان ترکی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان ترکی، دوره های فشرده آموزش ترکی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان عربی

آموزش و یادگیری زبان عربی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان عربی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان عربی، دوره های فشرده آموزش عربی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

آموزش زبان اسپانیایی در شیراز موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

دپارتمان زبان اسپانیایی

آموزش و یادگیری زبان اسپانیایی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان اسپانیایی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان اسپانیایی، دوره های فشرده آموزش اسپانیایی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان ایتالیایی

آموزش و یادگیری زبان ایتالیایی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان ایتالیایی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان ایتالیایی، دوره های فشرده آموزش ایتالیایی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان هلندی

آموزش و یادگیری زبان هلندی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان هلندی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان هلندی، دوره های فشرده آموزش هلندی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

آموزش زبان سوئدی

دپارتمان زبان سوئدی

آموزش و یادگیری زبان سوئدی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان سوئدی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان روسی، دوره های فشرده آموزش روسی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

آموزش زبان نروژی

دپارتمان زبان نروژی

آموزش و یادگیری زبان نروژی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان نروژی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان نروژی، دوره های فشرده آموزش نروژی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

آموزش زبان روسی پرچم روسیه

دپارتمان زبان روسی

آموزش و یادگیری زبان روسی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان روسی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان روسی، دوره های فشرده آموزش روسی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

نمرات آیلتس چه معنایی دارند؟

دپارتمان آیلتس شیراز

آموزش و آمادگی آیلتس اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف دوره آبلتس برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک آیلتس، دوره های فشرده آموزش آیلتس، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

آموزش زبان هندی

دپارتمان زبان هندی

آموزش و یادگیری زبان هندی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان چینی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان هندی، دوره های فشرده آموزش هندی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان کره ای

دپارتمان زبان کره ای

آموزش و یادگیری زبان کره ای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان کره ای برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان کره ای، دوره های فشرده آموزش کره ای، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان چینی

آموزش و یادگیری زبان چینی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان چینی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان چینی، دوره های فشرده آموزش چینی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

پرچم کشور ژاپن

دپارتمان زبان ژاپنی

آموزش و یادگیری زبان ژاپنی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان ژاپنی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان ژاپنی، دوره های فشرده آموزش ژاپنی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان