توجه: به علت نقص فنی کارنامه های آذرماه نمایش داده نمی شود تلاش ما این است که تا 24 ساعت آینده مشکل را رفع کنیم.

Report Card

Student's ID کد ملی

#NameFinalResultTotalClass ActivityMid-termFinalAbsencesLevelTeacher