شروع دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی _ 97/12/15

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبان انگلیسی شیراز دوره فشرده چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/12/10

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارساآموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس فشزده چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/12/07

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز کلاس زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره مقدماتی زبان انگلیسی _ 97/12/04

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره مقدماتی زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندا در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش زبن انگلیسی شیراز کلاس زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/11/28

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته درموسسه زبان پارساآموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره 32331829 یا32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی پیشرفته شیراز کلاس زبان انگلیسی پیشرفته شیراز آموزش زبان انگلیسی پیشرفته شیراز

شروع دوره مکالمه زبان انگلیسی _ 97/11/25

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید مکالمه زبان انگلیسی شیراز آموزش مکالمه زبان انگلیسی شیراز مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز کلاس مکالمه زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/11/20

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگایسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی _ 97/11/19

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیرازاغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز آموزش Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز کلاس Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/11/12

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبانانگلیسی شیراز

شروع دوره Speaking مقدماتی زبان انگلیسی _ 97/11/08

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking زبان انگلیسی در موسسه زبان پارساآموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل باشماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید Speaking مقدماتی زبان انگلیسی شیراز آموزش Speaking زبان انگلیسی شیراز کلاس Speaking زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/11/05

parsa-li.ir موسسه زبان پارسا آموزان شیراز

یه اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیرازآغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز کلاس زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/10/29

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی پیشرفته شیراز آموزش زبان انگلیسی پیشرفته شیراز کلاس زبان انگلیسی پیشرفته شیراز

شروع دو ره Speaking زبان انگلیسی _ 97/10/19

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید Speaking زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه Speaking زبان انگلیسی شیراز آموزش Speaking زبان انگلیسی شیراز کلاس Speaking زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی _97/10/12

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساندبه زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شمار 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس آموزش زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی فشرده _ 97/10/07

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی فشرده در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فمایید زبان انگلیسی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی _ 97/10/04

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت ( Chat ) زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه چت ( Chat ) زبان انگلیسی شیراز آموزش چت ( Chat ) زبان […]

شروع دوره زبان انگلیسی _ 97/10/02

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دره زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه منان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی شیراز  بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز  اموزش زبان انگلیسی شیراز 

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/09/29

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرماید زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره SPeaking مقدماتی زبان انگلیسی _ 97/09/20

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking مقدماتی زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   دوره Speaking مقدماتی زبان انگلیسی شیراز آموزش Speaking زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه Speaking زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۹/۱۶

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمائید   چت زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز   آموزش چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی _ 97/09/12

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به ازلاع میرساند به زودی دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسااموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   Speaking زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه Speaking زبان انگلیسی شیراز آموزش Speaking زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/09/11

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارس آموزان شیراز آغزمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 ی 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز بهترین اموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره Speaking مقدماتی زبان انگلیسی _ 97/09/01

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرسند به زودی دوره Speaking مقدماتی زبان انگلیسی برگذار میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید     speaking مقدماتی زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه Speaking مقدماتی زبان انگلیسی شیراز   آموزش Speaking مقدماتی زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/08/25

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   چت زبان انگلیسی شیراز آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز آموزش زبچت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/08/24

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز بهترین آوزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی _ 97/08/13

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی در موسسه زبن پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حال فرماییید   مکلمه فشرده زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه برگذار کننده مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/08/06

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641  تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/07/30

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/07/24

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/22

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زطبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   چت زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره Speaking مقدماتی زبان انگلیسی _ 97/07/20

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی Speaking مقدماتی زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 3235641 تماس حاصل فرمایید   بهترین آموزشگاه Speaking مقدماتی انگلیسی شیراز کلاس آموزش Speakung مقدماتی انگلیسی شیراز  

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/18

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارساآموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان درص.رت تمال با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبان انگلیسی شیراز  

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/07/11

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان شیراز کلاس آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز    

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/08

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   چت زبان انگلیسی شیراز   بهنرین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/07/06

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی پیشرفته شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی پیشرفته شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی _ 97/07/02

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی مقدماتی درموسسه زبان پارس آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی مقدماتی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی مقدماتی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی _ 97/06/23

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی مقدماتی در موسسه زبان پارساآموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی مقدماتی شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی مقدماتی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/06/20

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا اموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی _ 97/0613

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی مقدماتی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید     زبان انگلیسی مقدماتی شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی مقدماتی شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/05/05

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   چت زبان انگلیسی شیراز   بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/05/30

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/05/28

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/05/24

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/05/19

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/05/10

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی در موسسه زبان پارسا آمزان شیراز دوره Speaking زبان انگلیسی آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   Speaking زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه Speaking زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره انگلیسی کودکان _ 97/05/06

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی _ 97/05/05

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز برگذار میگردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   چت ( Chat ) زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه چت ( Chat )  زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره Speaking4 زبان انگلیسی _ 97/04/30

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی زبان انگلیسی دوره ( Speaking 4 ) در موسسه زبان پارساآموزان شیراز برگذار میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   دوره Speaking 4 زبان انگلیسی  شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۴/۲۵

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز

شروع زبان انگلیسی دوره ( Speaking ) _ مورخ ۹۷/۰۴/۱۹

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی زبان انگلیسی دوره Speaking در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی Speaking شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی Speaking شیراز

شروع دوره Speaking پیشرفته _ 97/04/09

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز   بهترین آموزشگاه Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز      

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ ۹۷/۰۴/۰۸

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته در موسسه زبان پارسا آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل باشماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی پیشرفته شیراز     بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی پیشرفته شیراز

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/03/30

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز می گردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   Speaking زبان انگلیسی شیراز   بهترین آموزشگاه Speaking زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی _ 97/03/28

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی مقدماتی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید .   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی مقدماتی شیراز   زبان انگلیسی مقدماتی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/03/24

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آغاز میگردد علاقه مندان درصورت شرکت در کلاس ها با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان _ 97/03/21

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع می رساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان آغاز می گردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی کودکان شیراز     بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۳/۱۸

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

بع اطلاع می رساند به زودی دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   چت ( Chat ) زبان انگلیسی شیراز   بهترین آموزشگاه چت  ( Chat ) زبان انگلیسی شیراز پارسا

شروع دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۳/۱۳

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع می رساند به زودی دوره چت ( Chat ) زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز می گردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید بهترین آموزشگاه چت ( Chat )  زبان انگلیسی شیراز    چت ( Chat )  زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/03/07

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   دوره Speaking زبان انگلیسی شیراز     بهترین آموزشگاه برگذار کننده دوره Speaking زبان انگلیسی شیراز    

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/03/02

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته در موسسه زبان پارساآموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی پیشرفته شیراز     بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی پیشرفته شیراز

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۲/۳۰

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   چت زبان انگلیسی شیراز   بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/02/24

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره مقدماتی Speaking زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید     Speaking زبان انگلیسی شیراز پارسا     بهترین آموزشگاه Speaking زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۲/۱۶

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی در مؤسسه پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی (STARTER) _ مورخ 97/02/10

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی (Starter ) به زودی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید   زبان انگلیسی ( Starter ) شیراز پارسا     بهترین اموزشگاه زبان انگلیسی (Starter ) شیراز

شروع دوره دوره زبان انگلیسی ( Speaking ) _ 97 / 02 / 04

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان انگلیسی ( Speaking) در مؤسسه پارسا آموزان شیراز جهت شرکت در کلاس ها به شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱ تماس حاصل فرمایید.   زبان انگلیسیSpeaking  شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی Speaking شیراز

اطلاعیه شروع دوره چت زبان انگلیسی _ مورخ 97/01/29

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره چت (Chat)زبان انگلیسی در موسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه چت(Chat) زبان انگلیسی در شیراز   چت(Chat) زبان انگلیسی در شیراز

به اطلاع میرساند شروع دوره Speaking زبان انگلیسی_مورخ ۹۷/۰۱/۲۵

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره Speaking زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در شیراز   Speaking درشیراز

اطلاعیه شروع دوره محاوره ای چت(Chat) زبان انگلیسی_مورخ ۹۷/۰۱/۱۸

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره محاوره ای چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین آموزشگاه چت زبان انگلیسی در شیراز   چت انگلیسی در شیراز

اطلاعیه شروع دوره مکالمه زبان انگلیسی (Speaking) _مورخ 97/01/16

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره مکالمه زبان انگلیسی (Speaking) در موسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه مکالمه زبان انگلیسی (Speaking) در شیراز   زبان مکالمه انگلیسی (Speaking) در شیراز

اطلاعیه شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی_ مورخ ۹۷/۰۱/۰۵

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی مقدماتی در شیراز   زبان انگلیسی مقدماتی در شیراز

اطلاعیه شروع دوره زبان انگلیسی_مورخ ۹۶/۱۲/۲۵

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز     بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی مقدماتی در شیراز   زبان انگیسی مقدماتی در شیراز

اطلاعیه شروع زبان انگلیسی دوره پیشرفته(Advance)مورخ ۹۶/۱۲/۰۶

parsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع زبان انگلیسی دوره پیشرفته (Advance) در مؤسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی پیشرفته(Advance)در شیراز   زبان انگلیسی پیشرفته (Advance) در شیراز

اطلاعیه شروع دوره مکالمه فشرده انگلیسی در سفر_مورخ ۹۶/۱۲/۰۴

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره مکالمه فشرده انگلیسی در سفر در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز   مکالمه فشرده انگلیسی در سفر درشیراز   بهترین آموزشگاه مکالمه فشرده انگلیسی در سفر در شیراز

اطلاعیه شروع دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی در سفر(FEL)_مورخ 96/11/30

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی در سفر (FEL)درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه برگذارکننده دوره مکالمه فشرده زبان  انگلیسی در سفر(FEL) در شیراز   مکالمه فشرده زبان انگلیسی درسفر(FEL)در شیراز

اطلاعیه شروع دورهIELTS _مورخ 96/11/15

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان انگلیسی دوره IELTS موسسه زبان پارساآموزان شراز   بهترن آموزشگاه زبان انگلیسی دورهIELTS در شیراز   دورهIELTS در شیراز

الاعه شروع دوره های زبان انگلیسی_مورخ 96/11/11

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره های زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز   زبان انگلیسی دوره (S1_S2) درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز زبان انگلیسی دوره (E1_E2) در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز زبان انگلیسی دوره (LI1_LI2) در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز زبان انگلیسی دوره (I1_I2) درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز زبان انگلیسی  […]

اطلاعیه شروع دوره IELTS_مورخ 96/11/09

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع زبان انگلیسی دوره IELTS درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی دوره IELTS درشیراز   زبان انگلیسی دوره IELTS درشیراز

اطلاعیه شروه دوره زبان انگلیسی_مورخ96/10/28

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

شروع دوره زبان انگلیسی دوره(مقدماتی)در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز   شروع دوره زبان انگلیسی دوره(Speaking)درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در شیراز   زبان انگلیسی در شیراز

اطلاعیهه شروع دوره Chatانگلیسی_مورخ۹۶/۱۰/۲۴

parsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره Chat انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی(Chat)درشیراز زبان انگلیسی(Chat)در شیراز

اطلاعیه شروع دوره speaking زبان انگلیسی_مورخ۹۶/۱۰/۱۸

به اطلاع میرساند شروع دوره speaking زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز   زبان انگلیسی در شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی درشیراز

اطلاعیه شروع دوره چت انگلیسی_مورخ۹۶/۱۰/۱۷

parsa-li.ir

به اطلاع میرساند شروع دوره English chat courses در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در شیراز   زبان انگلیسی درشیراز

اطلاعیه شروع دوره فشرده آموزش زبان انگلیسی _مورخ۹۶/۱۰/۱۱

به اطلاع میرساند شروع دوره فشرده زبان انگلیسی GOLD در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین آموزشگاه دوره فشرده زبان انگلیسی GOLD در شیراز   دوره فشرده زبان انگلیسیGOLD در شیراز

اطلاعیه شروع دوره_مورخ ۹۶/۱۰/۰۷

به اطلاع میرساند شروع دوره های IELTS درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین مؤسسه زبان انگلیسی(دوره IELTS)در شیراز   دوره های IELTS درشیراز

اطلاعیه شروع ثبت نام دوره_مورخ۹۶/۰۹/۲۸

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع ثبت نام زبان انگلیسی(دوره مقدماتیS1)درموسسه زبان پارساآموزان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در شیراز   زبان انگلیسی شیراز

اطلاعیه شروع کلاس_مورخ۹۶/۰۹/۱۹

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع کلاس های زبان انگلیسی دوره های(S2,E2)امروز در مؤسسه زبان پارسا اّموزان شیراز زبان انگلیسی دورهS2در شیراز زبان انگلیسی دوره E2در شیراز   بهترین زبان انگلیسی رااز مؤسسه زبان پارساآموزان شیراز بخواهید

اطلاعیه کلاس ها_مورخ ۹۶/۰۹/۱۸

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع کلاس های زبان انگلیسی(دوره های S2,I1,LI1,SPEAK3) در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز زبان انگلیسی مقدماتیS1 در شیراز زبان انگلیسی I1درشیراز زبان انگلیسیLI1 در شیراز زبان انگلیسی Speak3درشیراز   بهترین مؤسسه زبان انگلیسی در شیراز

اطلاعیه شروع کلاس ها_مورخ۹۶/۰۹/۱۷

parsa-li.ir

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع کلاس های انگلیسی سطح های(LI1 ,I1  ,S2  , SPEAK3)از شنبه ۱۸ آذر ماه در مؤسسه زبان پارساآموزان شیراز

اطلاعیه روزجمعه_مورخ۹۶/۰۹/۱۰

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع زبان انگلیسی (دورهUI1)از امروز در مؤسسه زبان  پارسا آموزان شیراز   بهترین زبان انگلیسی‌ را از موسسه‌ زبان پارسا آموزان شیراز بخواهید   زبان انگلیسی در شیراز

اطلاعیه روز پنج شنبه_مورخ۹۶/۰۹/۰۹

parsa-li.ir

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع دوره زبان انگلیسی،فرانسه،روسی در موسسه زبان آموزان زبان پارسا شیراز   زبان انگلیسی در شیراز زبان فرانسه درشیراز زبان روسی در شیراز   بهترین ها رامؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز بخواهید  

اطلاعیه روز یکشنبه_مورخ ۹۶/۰۹/۰۵

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع دوره زبان انگلیسی و زبان فرانسه درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز   زبان فرانسه درشیراز زبان انگلیسی در شیراز   بهترین ها را از موسسه زبان پارسا آموزان شیراز بخواهید

اطلاعیه کلاس_مورخ۹۶/۰۹/۰۳

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که امروز کلاس زبان انگلیسی برگزار میگردد.   زبان انگلیسی در شیراز بهترین ها را از موسسه زبان پارسا آموزان شیراز بخواهید

اطلاعیه جمعه_۹۶/۰۸/۲۶

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که برنامه کلاسی امروز به شرح زیر است: امروز کلاس آموزش زبان انگلیسی داریم.   زبان انگلیسی در شیراز   بهترین زبان انگلیسی رااز موسسه زبان پارساآموزان  شیراز بخواهید    

اطلاعیه کلاس ها_ جمعه _مورخ ۹۶/۰۸/۱۹

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که کلاس های امروز برگزار میگردد.   به اطلاع میرساند که اولین جلسه کلاس زبان انگلیسی (دورهE1) ازامروز میباشد.   بهترین ها را از موسسه زبان پارساشیراز بخواهید.

اطلاعیه برگزاری کلاس_مورخ ۹۶/۰۸/۱۸

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که برگزاری کلاس زبان انگلیسی دوره(E1)از روز جمعه ۱۹ آبان ماه میباشد.

آموزش زبان انگلیسی در شیراز

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

دوره فشرده آموزش انگلیسی شیراز ، آموزش انگلیسی برای مهاجرت آموزش خطاطی انگلیسی شیراز دوره های Speaking و Chat زبان انگلیسی دوره های آمادگی برای آزمون IELTS دوره های آمادگی برای آزمون TOEFL نیاز جامعه تحصیل کرده امروزی به یادگیری زبان انگلیسی در کوتاه مدت ، موسسه فرهنگی و هنری زبان پارسا را بر آن […]

آموزش خطاطی انگلیسی شیراز

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

دوره های آموزش خطاطی انگلیسی calligraphy شیراز در موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز در این دوره ها خطاطی انگلیسی calligraphy یاد می گیرید. این دوره ها در شهر شیراز و در موسسه فرهنگی هنری و زبان پارسا برگزار می گردد برای ثبت نام در دوره های آموزش خطاطی انگلیسی calligraphy شیراز در موسسه فرهنگی […]